Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja, valamint kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve. Ezen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül, későbbiekben nem kereshető vissza, valamint semmilyen magatartás kódexre nem utal.
Jelen ÁSZF a Felek között létrejövő, az előfizetéses szolgáltatás (a továbbiakban: Előfizetés) igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával Ügyfél elfogadja, és magára nézve érvényesnek tekinti a Szolgáltató által szabott részvételi és egyéb feltételeket, szabályokat.

A szerződéskötés nyelve a magyar, és a szerződésre a magyar jog hatályos.
A szerződés megkötésének napja az a nap, amikor a megrendelést Szolgáltató visszaigazolja Ügyfél részére.
Vis Maior Esemény minden olyan esemény vagy körülmény vagy ezek bármely kombinációja, amelyek bekövetkezése és/vagy következményei a Felek befolyásán kívül esik, amely nem lett volna elkerülhető bármely Féltől elvárható intézkedés révén és amely valamely Fél számára részlegesen vagy teljesen lehetetlenné teszi vagy késlelteti bármely Szerződéses kötelezettség teljesítését, így többek között:
(a) természeti csapás, tűzvész, árvíz, szélvihar, vihar, földrengés, robbanás vagy járvány,
(b) háború, ellenségeskedés, megszállás, külföldi ellenség tevékenysége, katonai mozgósítás, terrorista cselekmények,
(c) lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy egyéb hatalomátvétel, vagy ezek kísérletei, zavargás vagy polgárháború, ideértve az utcai zavargásokat, erőszakos demonstrációt,
(d) sztrájk, kivéve ha az kizárólag valamely Félre korlátozódik.

Szolgáltató (üzemeltető) adatai:
Cégnév: EPIC ONLINE SOFTWARES Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Horog u. 6205/35hrsz
Adószám: 23880267-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155495
Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Elektronikus levélcím: iroda[@]asegito.hu
Telefonszám: +36 20 352 8001
Bankszámlát vezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszáma: 12023132-01621714-00100005
IBAN: HU53120231320162171400100005

1. Általános információk, szerződés létrejötte
1.1 A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), EPIC ONLINE SOFTWARES Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Horog u. 6205/35hrsz, adószám: 23880267-2-13; Cégjegyzékszám: 13-09-155495; Email: iroda[@]asegito.hu; Számlaszám: 12023132-01621714-00100005; IBAN: HU53120231320162171400100005) (a továbbiakban: Szolgáltató) és megrendelő illetve a megrendelő által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: “Ügyfél”). Szolgáltató és Ügyfél együttes megnevezése a továbbiakban: “Felek”.
1.2 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet https://www.asegito.hu honlapon keresztül igénybe vehető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre. A https://www.asegito.hu honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat és vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.
1.3 A https://www.asegito.hu honlapon történő vásárlás kizárólag elektronikus úton a honlapon elhelyezett Megrendelő, illetve Igénylő űrlap kitöltésével lehetséges.
1.4 A termék megvásárlására irányuló Megrendelő űrlap elküldésével Szolgáltató és Ügyfél között automatikusan szerződés jön létre. A magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet Szolgáltató iktat és szerződés kötéstől számított 5 évig megőriz.
1.5 Az Ügyfél a Megrendelő és Igénylő lap elküldésével elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és az ÁSZF-t, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.
1.6 A https://www.asegito.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatások egy része regisztrációhoz nem kötött. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztráció és előfizetés szükséges, amelyre az ÁSZF-ben leírtak alapján bárki jogosult. A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzata alapján kezeli.
1.7 A megrendelési és teljesítési folyamattal kapcsolatban felmerült kérdések esetén az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:
Telefonszám: +36 20 352 8001
E-mail: iroda[@]asegito.hu
1.8 Az Ügyfél jogai és kötelezettségei:
Az Ügyfelet a szolgáltatás megrendelését követően díjfizetési kötelezettség terheli. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét bankkártyás, vagy Paypal-on keresztüli fizetéssel teljesítheti. A fizetést követően meghatározott időn belül számla kerül kiállításra, amelyet elektronikus úton e-számla formában kerül megküldésre Ügyfél részére. A díjak megfizetéséért teljes mértékben Ügyfél a felelős.
1.8.1 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
A Szolgáltató felelőssége a www.asegito.hu honlapon közzétett információk, tudásanyagok esetében a legjobb tudása szerint eljárni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a legfrissebb hírekről és eseményekről informálódjon és ezekről adatokat, információkat a felhasználókkal (Ügyfelekkel) megosszon.
Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a piacon elérhető legmegbízhatóbb és legfrissebb tudást használjon fel tananyagaiban.
A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által rosszul értelmezett információkból, egyéb Ügyfél általi hiányosságokból, valamint az információ közlés alapján rosszul elvégzett feladatokból eredő hibákért és következményekért. A honlapon elérhető információk egy része saját tevékenység során, míg másik része partnereink (oktatóink) megszerzett tudásán alapul, amelyekből a legjobb tudást felhasználva, korrekt szemléletmódot támogatva sem garantálható a hibátlan, eredményes eljárás.
Szolgáltató nem vállal garanciát az Ügyfél szakmai felkészületlenségéből eredő sikertelen képzésre. Nem tartozik felelősséggel továbbá az oktatás eredményességéért, vagyis azért, hogy az oktatásban részt vevők hatékonyan és eredményesen elsajátítják a hallottakat, és ennek nyomán képesek lesznek az oktatás eredményeit hasznosító hatékony, önálló, hibamentes munkavégzésre, vagy a kívánt minősítés megszerzésére hivatalos vizsgák letételével; ez ugyanis nagymértékben nem az oktatás minőségétől, hanem az Ügyfél motiváltságától, képességeitől és hozzáállásától függ.
A weboldalon megosztott személyes adatokra vonatkozólag a Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók.

1.9 Az Előfizetés tartalma
Az Ügyfélnek, attól függően, hogy melyik előfizetéses csomagot vásárolta meg, korlátlan hozzáférése van a weboldalon szereplő tanfolyamokhoz videós megtekintés tekintetében. Ügyfél köteles tájékozódni a megvásárolt előfizetésének pontos tartalmáról (lásd www.asegito.hu )
Az előfizetéses időszak minden teljes árú csomag esetén 6 hónapra, naptól-napig tart, vagy aktuális akcióban meghirdetett időtartamra szól.
Az előfizetési hozzáférés vállalati felhasználók esetében egy személyre szól, a hozzáférés megosztása további dolgozókkal jelen ÁSZF szerint tilos. Egynél több vállalati felhasználó számára annyi előfizetési hozzáférést kell vásárolni, ahányan az adott cégtől használni fogják a hozzáférést az előfizetés időtartama alatt. Más személyekkel való megosztásnak minősül a tanfolyami anyagok -videók, letölthető dokumentumok, e-könyvek, egyéb, a tevékenységhez tartozó anyagok- sokszorosítása, továbbküldése, fájlmegosztó oldalakra való feltöltése, illetve a belépési adatok átruházása, azaz annak elősegítése, hogy az Ügyfél által regisztrált felhasználói adatainak használatával másik személy részt vehessen a tanfolyamokon.
Az előfizetés használatához regisztráció szükséges.
A tanfolyamok megtekintéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése az Ügyfél felelősségi körébe tartozik. A tanfolyamokhoz szükséges tárgyi feltételekről a Szolgáltató a weboldalán, vagy külön elektronikus levélben tájékoztatja Ügyfélt.
2. Regisztráció
A https://www.asegito.hu oldalon történő feliratkozás, vagy vásárlás (továbbiakban:”Regisztráció”) során az Ügyfélnek valós adatokat kell megadnia.
2.1 Az ingyenesen elérhető könyvek, dokumentumok stb. igénybevétele, valamint hírlevélre feliratkozás az adott oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges. A feliratkozási űrlapon Ügyfélnek keresztnév, valamint email-cím megadása szükséges.
2.2 Az előfizetéssel elérhető könyvek, dokumentumok stb. igénybevétele, valamint hírlevélre feliratkozás az adott oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges. A feliratkozási űrlapon Ügyfélnek regisztrálnia szükséges.
A regisztráció során kötelező megadni azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához és a számlázáshoz szükségesek. Azokat az adatokat, amelyeket kötelező megadni, a rendszer hiány esetén bekéri, azok megadása nélkül a regisztrációt nem fogadja el.
2.2 Ügyfél a https://www.asegito.hu honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzat tartalmát megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.
2.3 Az Ügyfél által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli. Az Ügyfél a saját adatait önhatalmúlag módosíthatja a weboldalon az azonosítást követően. A regisztrált adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.
2.4 A Szolgáltató a megrendelés teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja. Ügyfél köteles a weboldalon keresztül történő megrendelés részleteiről tájékozódni. A Szolgáltató weboldalán leadott megrendeléseket a Szolgáltató hitelesnek tekinti.
Az eltulajdonított online identitásból (név+jelszó) eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
2.5 A Szolgáltató az Ügyfélhez a regisztrációt követően elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre továbbítja visszaigazolását arról, hogy az Ügyfél regisztrációja sikeres volt. Amennyiben az online felületen elérhető tananyagokhoz ez szükséges, úgy a regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza egy automatikusan generált nevet és egy jelszót, valamint a regisztráció elfogadásának tényét. Amennyiben nem szükséges az azonosítás, úgy a visszaigazolás csak a regisztráció elfogadásának tényét tartalmazza és a tanyanagy elérésének módját.
A regisztrálást követően a felhasználó a visszaigazolásban megküldött adatokkal léphet be, ha jelszót is kapott, akkor ezt követően a felhasználónak érdemes a jelszavát megváltoztatnia.
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelését a Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.
Az Ügyfél a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. Az Ügyfél felelős azért, ha a kötelezően megadandó adataiban beállott változásokat nem módosítja és ennek következtében nem tudja a szolgáltatást igénybe venni.
Ha az Ügyfél jelszavát elfelejti, módja van arra, hogy a Szolgáltatótól a regisztráció során megadott e-mail címére új jelszó megküldését kérje.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen:
valótlan vagy hiányos adatok megadása;
a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más Ügyfelek személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével vagy a Termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató az Ügyfélt e-mail üzenetben tájékoztatja.

3. Termékek, szolgáltatások
Az „A segítő” egy online oktatást nyújtó weboldalon létrehozott interneten elérhető felület. Tanfolyamok kifejezetten az online oktatás módszertanára épülnek.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
A tanfolyamok megtekintéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése az Ügyfél felelősségi körébe tartozik. A tanfolyamokhoz szükséges tárgyi feltételekről a Szolgáltató a weboldalán, vagy külön elektronikus levélben tájékoztatja Ügyfélt.
A megrendelési felületeken egyszerre több előfizetés megvásárlására is lehetőség van.
Az eltulajdonított online identitásból (név+jelszó) eredő károkért felelősséget nem vállalunk.
Előfizetés aktiválása.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy az előfizetéses jogosultsága a szolgáltatás ellenértékének beérkezésekor automatikusan aktiválódik. Ezt elektronikus levélben a Szolgáltató jelzi az Ügyfélnek minden esetleges további teendővel együtt. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a számlalevél elektronikus formában történt kiküldésével egyszerre egy elektronikus levelet is kap, amelyben tájékoztatást kap az előfizetés azonnali aktiválásáról. Egyéb, akció keretében megvásárolt Előfizetés esetén az aktuális kiírásnak megfelelően történik az aktiválás.
Előfizetéses jogosultság átruházása.
Ügyfélnek nem áll jogában az előfizetés kedvezményezettjének személyét módosítani, a jogosultságot másik személyre átíratni.
Szolgáltató elkötelezett a megfelelő ügyféltájékoztatás mellett. Ezért Ügyfelei részére időnként hasznos információt juttat el hírlevél formában. Ezek tartalmazhatnak tájékoztató jellegű, aktuális információkat tartalmazó eseti reklám tartalmú, valamint akciós ajánlatokat tartalmazó megkereséseket. A szolgáltatások és termékek igénylésével Ügyfél elfogadja, hogy Szolgáltató hírlevelet küldjön részére. A hírlevél hozzáférési opció bármikor törölhető a levélben megtalálható leiratkozás linkre kattintva
Tájékoztatás.
A Szolgáltató a megrendelési folyamat során és a Szolgáltatás igénybevételének időtartamában vállalja Ügyfél teljeskörű tájékoztatását. A Ügyfél részére az alábbi, a megrendeléshez kapcsolódó tájékoztató jellegű elektronikus üzenetekkel él: visszaigazoló levelek előfizetés vásárlásáról, díjbekérőt tartalmazó üzenet, ehhez kapcsolódó felszólítás, számlát tartalmazó üzenet, ehhez kapcsolódó felszólítás, további akciókat tartalmazó levél. Ügyfél felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos figyelése, mert a fenti üzenetek a megadott címre érkeznek. Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg Ügyfél részére, úgy kérheti ezek pótlását az iroda@asegito.hu e-mail címen keresztül.

4. Rendelés, igénylés menete
Ügyfél a Megrendelő lap kitöltésével tudja igénylését teljesíteni. Fontos, hogy pontos adatok legyenek megadva, hiszen ezen adatok alapján történik a termékek és szolgáltatások számlázása. A megrendelésről Szolgáltató email-ben értesíti ügyfelet.
A díjak teljesítése kizárólag bankkártyás fizetéssel lehetséges. A díjak teljesítését követően jogosult Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére, illetve termékek átvételére.
A sikeres fizetést követően Szolgáltató az elektronikusan elérhető termékek és szolgáltatások esetében hozzáférési adatokat email-ben küldi meg Ügyfél részére.
Árgarancia.
A Szolgáltató garantálja, hogy az oktatási megrendelésekben megfogalmazott és megrendelt, aláírt szerződésekben szereplő szolgáltatások árát a szerződő féllel szemben nem változtatja meg a szerződéses időszakban.
Az online vásárolt (weboldalon keresztül leadott megrendeléshez tartozó) előfizetések és tanfolyamok árának megváltozása esetén a vásárlóra a megrendelés pillanatában aktuális ár vonatkozik.
Számlázási feltételek.
A szolgáltatás ellenértékének beérkezésekor a Szolgáltató számlát állít ki, melyet újabb elektronikus levélben küld el az Ügyfélnek.
Amennyiben Ügyfél a fentiektől eltérő módon tud díjbekérőt, számlát befogadni, akkor elektronikus levélben (az iroda[@]asegito.hu címre) köteles jelezni Szolgáltató felé a másirányú eljárás iránti kérelmét.
Késedelmes fizetés.
A határidőre történő fizetés elmulasztása Ügyfél részéről hibás teljesítésnek minősül, ezért a számlaösszeg behajtására vonatkozó költségek az Ügyfélt terhelik. 6. Számlázás
Az előfizetési díjak, egyéb szolgáltatások és termékértékesítésekről Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani a díjak levonását követően 15 napon belül, amelyet elektronikus úton email-en keresztül juttat el Ügyfél részére. Ügyfél az elektronikus számla kiállítást kifejezetten elfogadja.
Megrendeléskor a Szolgáltató által küldött e-mailben található hivatkozás az Ügyfélt átirányítja az OTP Mobil Kft. SimplePay online bankkártyás fizetési megoldás fizetési felületére. Erre a hivatkozásra kattintva Ügyfél kijelenti az alábbiakat:
„Elfogadom, hogy az EPIC ONLINE SOFTWARES Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Horog u. 6205/35hrsz) által a www.asegito.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.”

A SimplePay Online Fizetési Rendszer fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát és a kártya hátoldalán található CVC kódot és a www.asegito.hu oldalon a regisztrációkor megadott email címet.

Az OTP SimplePay rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:
VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express.

 

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?
1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a szolgáltató oldalára.

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

 

5. Felhasználási jog

A https://www.asegito.hu oldalon megjelenő, a Szolgáltató által vagy nevében publikált tanfolyami anyagok, videók, letölthető dokumentumok, e-könyvek (továbbiakban:“Művek”) szerzői jogi védelem alatt állnak, amelyek szerzői jogi jogosultja az EPIC ONLINE SOFTWARES Kft.
Ügyfél a Művek egyedi lehívással történő megtekintésével annak magáncélú felhasználására szerez nem kizárólagos jogot.
A Műveket az Ügyfél csak az oldalon keresztül tekintheti meg, nem töltheti le, nem töltheti fel az Internetre, azt sem az internet sem más erre alkalmas technológia segítségével a nyilvánossághoz nem közvetítheti, nem terjesztheti, azokat fájlcserélő hálózaton vagy ilyen célú oldalakon nem oszthatja meg.
Ügyfél a Műveket nem sokszorosíthatja, nem dolgozhatja át, azt nem digitalizálhatja újra, nem terjesztheti, és semmilyen egyéb felhasználásra nem jogosult, mint amelyet a magáncélú és szabad felhasználás keretében a hatályos jogi szabályozás alapján jogszerűen jogosult.
Kivételt képeznek ez alól mindazon letölthető dokumentumok, melyek mellett a https://www.asegito.hu oldalon kimondottan fel van tüntetve hogy „letölthető”. Az így megjelölt, letöltésre szánt dokumentumokat Ügyfél kizárólag saját használtra kinyomtathatja, kibővítheti és kinyomtatva használhatja fel, azonban azokat nem töltheti fel az Internetre, azt sem az internet sem más erre alkalmas technológia segítségével a nyilvánossághoz nem közvetítheti, nem terjesztheti, fájlcserélő hálózaton vagy ilyen célú oldalakon nem oszthatja meg, nem digitalizálhatja újra, nem terjesztheti, és semmilyen egyéb felhasználásra nem jogosult, mint amely ebben a pontban rögzítve lett és amelyet a magáncélú és szabad felhasználás keretében a hatályos jogi szabályozás alapján jogszerűen jogosult.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltakkal ellentétes jogsértő magatartás alapján a Szolgáltató valamint a Művek szerzői jogának jogosultjai ellene peres úton felléphetnek és kártérítést követelhetnek, illetve amennyiben a jogsértéssel vagyoni hátrányt okoz, úgy büntetőjogi felelősségre vonásának is helye lehet.
Jelen pontban foglaltakkal ellentétes jogsértő magatartás esetén Szolgáltató 500.000.-Ft, azaz ötszázezer forint sérelemdíjat érvényesít. Ezen sérelemdíjon felül Szolgáltató jogosult további kártérítési igény érvényesítésére is.
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.
Termékszavatosság, Jótállás
Szolgáltató nem köteles, és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján nem vállal termékszavatosságot és jótállást az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében.

6. Elállási jog
Szolgáltató elállási joga
Amennyiben Ügyfél az átutalást a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti, a Szolgáltató a szerződéstől elállhat.
Ügyfél elállási joga
Jelen pont kizárólag arra az Ügyfélre vonatkozik, aki saját szakmáján, önálló foglalkozásán, vagy üzleti tevékenységi körén kívüli természetes személy.
Ügyfél a szerződés megkötése napjától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Amennyiben a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítése már megkezdődött, az Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Ügyfél az elállási vagy felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
Előre számlázás esetén a szolgáltatás aktiválása után Ügyfél nem állhat el a megrendeléstől.

Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a fenti címre postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján. Ügyfél e célból felhasználhatja a 45/2014. Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Elállás esetén a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.
Ha az Ügyfél a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, az elszámolás során az Ügyfél által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás, adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban az Ügyfél bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja Ügyfél a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

A Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Nem illeti meg az Ügyfélt az elállási jog a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja értelmében a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a tizennégy napos elállás jogát.
Az Ügyfélt a visszaigazolt Előfizetés alapján a Szolgáltatás tekintetében az alábbiak szerint elállási jog nem illeti meg.
Azon körülményekre tekintettel, mely szerint
- a tanfolyamok és az Előfizetéssel lehívható Művek nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek,
- a Szolgáltató az Ügyfélnek a megrendelés során kifejezett, előzetes belegyezése alapján igazolja vissza a vásárlást, és teszi lehetővé egyedi lehívás biztosításával a Művek megtekintését, valamint
- az Ügyfél a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy elveszíti az elállás jogát.

7. Műszaki feltételek
Szolgáltató kijelenti, hogy az Ügyfél által megfizetett szolgáltatás általa történő teljesítése a weboldal elérhetőségétől, annak működésétől független.
A szolgáltatás biztonságos elérhetősége számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, így például a szoftverek és hardverek helyes működésétől, a hosting szolgáltatók rendelkezésre állásától. Szolgáltató nem garantálhatja a weboldal non-stop (folyamatos) működését, noha mindent megtesz az esetleges hibák elkerüléséért.
Szolgáltató jogosult a weboldal karbantartása érdekében a szolgáltatás igénybevételének elérhetőségét szüneteltetni. Ilyenkor mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A tervezett leállásról a Szolgáltató előre felhívja az Ügyfélk figyelmét.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így a Szolgáltató törekszik a szolgáltatás nyújtás folyamatos biztosítására.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az abból eredő károkért, ha Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból, hozzáférhetővé válik.
A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.
A weboldal biztonsága
A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap, a Szolgáltatás igénybevétele és az Ügyfél által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. Az Ügyfélnek azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan a szolgáltatás nyújtás során bekövetkező műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

Biztonsági előírások betartása az Ügyfelek részéről
Az Ügyfél nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:
(a) hozzáférés a nem az Ügyfél számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre az Ügyfél nem jogosult;
(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen ÁSZF-ben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott, így különösen, ha a Szolgáltatás eléréséhez szükséges belépési adatait harmadik személy részére hozzáférhetővé teszi, és ezzel lehetővé teszi, hogy nem regisztrált személy a Szolgáltatást az Ügyfél nevében igénybe vegye.

8. Teljességi záradék
Jelen megállapodás a Feleknek a megállapodás tárgyában létrejött valamennyi feltételét tartalmazza. A jelen megállapodás megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti.
Nem képezik a jelen megállapodás részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
9. Felelősség kizárása
A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon harmadik fél által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A weboldal használatával Ügyfél elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Ügyfél számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a weboldal használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás igénybevételéből, esetleges hibájából, illetve az Ügyfél számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely kártékony szoftver, vagy internetes vírus miatt következik be.

10. Alkalmazandó jog
A jelen megállapodásra a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) irányadó, továbbá az ebből eredő jogviták elbírálására a Felek jelen jogválasztása alapján a magyar bíróságok és hatóságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

11. Panaszok bejelentése, kezelése
Amennyiben az Ügyfélnek akár a weboldal üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be.

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Adminisztratív ügyek: iroda@asegito.hu
Technikai segítség: support@asegito.hu
Posta cím: 2310 Szigetszentmiklós, Horog u. 3/A
Telefon: +36 20 352 8001

12. Jogérvényesítés, vitarendezés

Amennyiben az Ügyfél által a szolgáltatás tárgyát érintően tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatók, továbbá az Ügyfél részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Ügyfél jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

Békéltető testület:
A termékek és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a természetes személy végfelhasználó mellett a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval illetve szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: bekelteto.testulet[@]bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 269-0703
Weboldal: www.panaszrendezes.hu

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

13. Egyéb rendelkezések
A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani.
Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy az ügy elbírálására a Felek a Szigetszentmiklósi Járásbíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

14. Az ÁSZF hatálya
Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint az Ügyfelekre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.
A Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszony akkor jön létre, ha az Ügyfél megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében az Ügyfél a szolgáltatás jelen ÁSZF-t elfogadja, és az Ügyfél részére a Szolgáltató a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.
Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a weboldalon feltüntetésre került. Az ÁFSZ az Ügyfél számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.
Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató az Ügyfélt a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal korábban e-mailben értesíti.

error: Védett tartalom !!