Adatkezelési tájékoztató

Ezen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a https://www.asegito.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (EPIC ONLINE SOFTWARES KFT., a továbbiakban “Szolgáltató”, vagy “Adatkezelő”) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A Weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A szükséges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató (a weboldal üzemeltetője) különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”).

A jelen adatkezelési szabályzat az https://www.asegito.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, ingyenes és megvásárolt anyagok letöltéséhez, online oktatóanyagok, tanfolyamok és egyéb termékek hozzáféréséhez, hírlevél kiküldéséhez – valamint a weboldalon elvégzett bármilyen olyan művelet, amely személyes adatok kezelésével jár – kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes és egyéb adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

Az általános rendelkezések

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk, azaz: kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében.

Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelünk.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata van az érintettel, vagy ez helyreállítható. Mindez akkor valósul meg, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a kapcsolat meglétéhez, vagy helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – a naprakészségét, valamint azt is, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk, és harmadik félnek nem adjuk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén.
A személyes adatok törlését szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén lehet kérni.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető vállalkozás, (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő” vagy „Tanfolyamszervező”).

Neve: EPIC ONLINE SOFTWARES KFT.
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Horog u. 6205/35hrsz
Képviselője: Koncsik Attila
E-mail címe: iroda[@]asegito.hu

Adatfeldolgozók

A weboldal kezelését, karbantartását, adatfeldolgozását az adatkezelő végzi.

Hozzászólások, vagy regisztráció esetén adatok feldolgozását szintén az adatkezelő végzi.

Megrendelési űrlapok által leadott rendelések esetén az adatokat az adatkezelő dolgozza fel, valamint a következők végzik:

A hírlevelek küldését a SalesAutopilot Kft. (1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5., adószám:25743500-2-41) által fejlesztett SalesAutopilot elnevezésű szoftver végzi.

A számlázással kapcsolatos megoldásokat a KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7., adószám: 13421739-2-41) a Számlázz.hu elnevezésű szolgáltatása nyújtja.

A fizetési felületet az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., adószám: 24386106-2-43) SimplePay Online Fizetési Rendszert biztosítja.

A weboldal tárhelyét a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.  (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) biztosítja.

 

Az adatkezelés jogalapjai

 1. a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
 2. b) szerződés érdekében jogalap: bármilyen vásárlás a Szolgáltató által számlaadási kötelezettséggel jár, ezen esetben szükséges a vásárló teljes neve és lak (számlázási) címe a vásárlás teljesüléséhez és a számla kiállításához.
 3. c) törvényes jogalap: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség – a kiállított számlákat a törvény értelmében legalább 5+1 évig őrizni kell, illetve a bevételi nyilvántartást az egyéni vállalkozó a kiállítás adóévét követő ötödik naptári év végéig köteles megőrizni, számviteli bizonylatok esetében 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
 4. d) egyéb esetek: amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Ide tartozik az az eset is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az előző mondatban említett feltételek fennállnak.

A kezelt adatok köre, és kezelésének célja

Érintettek köre: A honlapon/weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

A Felhasználó önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához a következő adatokat adhatja meg:

Feliratkozás, ingyenes letöltés esetén: Név (keresztnév), e-mail cím.
A név a kapcsolatfelvétel szempontjából szükséges, az e-mail cím az azonosítás és a kapcsolatfelvétel mellett, a tájékoztató anyagok elküldése és hozzájárulás esetén hírlevél megküldése miatt.

Rendelési űrlap kitöltése esetén: Teljes név, e-mail cím, lakcím, ha eltérő, akkor számlázási név és cím, cég, vagy vállalkozás esetén adószám is megadható. A lakcím törvényi előírások – számlaadási kötelezettség és bevételi nyilvántartás vezetése miatt – szükséges, adószám a vállalkozó, vagy cég saját elszámolásához. Tehát az adatgyűjtés célja a megrendelés teljesülése és a törvényi előírások teljesítése.

Regisztráció: A weboldalon elérhető egyes szolgáltatások hozzáféréséhez (e-könyvek, oktatóanyagok, tanfolyamok) lehet rá szükség. Ez esetben a Szolgáltató egy felhasználónevet, e-mail címet és jelszót állít be a Felhasználó számára, melyhez hozzákapcsolja -ugyanazon célból- a rendelési űrlap során megadott adatokat. Az adatkezelés célja itt a Felhasználó hozzáférésének biztosítása az általa megvásárolt szolgáltatásokhoz, termékekhez.

Kérdőívek, vagy véleménykérő űrlapok kitöltése esetén: A Felhasználó válaszai, neve és e-mail címe. Célja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások és termékek fejlesztése, a Felhasználó véleményének megismerése, azért, hogy a Szolgáltató minél hasznosabb, alkalmazhatóbb, jobb szolgáltatást nyújthasson.

Az adatok kezelésének időtartama

A szükséges feltétel teljesüléséig, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a törvényi előírások teljesüléséig.

Hírlevél feliratkozás és egyéb hírlevéllel is kapcsolatos feliratkozás esetén a feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig, online hozzáférések esetén meghatározatlan ideig, vagy a feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig, termékek rendelése esetén a törvényi előírás időtartamáig.

Termékek és szolgáltatások megrendelése esetében a kiállított számlákat a törvény értelmében legalább 5+1 évig őrizni kell, illetve a bevételi nyilvántartást az egyéni vállalkozó a kiállítás adóévét követő ötödik naptári év végéig köteles megőrizni. Számviteli bizonylatok esetében 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján).

Az érintettek jogai

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől:

 1. a) tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről

Az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, és az időtartamáról. Ha van külön adatfeldolgozó, akkor az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről is.

Ezen felül a további lehetséges esetekről:

Adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére, írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 1. b) a személyes adatainak helyesbítését
  Személyes adatokban bekövetkező változások, vagy valamilyen hiba folytán téves adatok cseréjét.
 2. c) a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi esetekben törli:

1.Az érintett kéri
2.Az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolásának törvényben előírt határideje megszűnt
3.Jogellenes kezelés esetén, vagy bírósági, hatósági elrendelés esetén
4.A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
5.A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
6.Hiányos és téves adatok esetén – amennyiben ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – kivéve ha a törvény ezt kizárja.

Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:
– postai úton a 2310 Szigetszentmiklós, Horog u. 3/A címen,
– e-mail útján az iroda[@]asegito.hu e-mail címen,
– telefonon a +36-20-352-8001-es telefonszámon.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül, írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának a ténybeli és jogi indokait.
Helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, email cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:

Személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének az érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.

Akkor, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Minden a törvény által meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá – ha volt ilyen – az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen:

valótlan vagy hiányos adatok megadása;

az ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más Ügyfelek személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével vagy a Termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató az Ügyfélt e-mail üzenetben tájékoztatja.

 

 

II.A weboldallal kapcsolatos részletes adatkezelési rendelkezések

1.Cookie -k (sütik) kezelése

A cookie -k működésének rövid ismertetése:
Amikor ön a https://www.asegito.hu oldalt olvassa, lehetséges, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat.
A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.
Egyéb platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – más technológiákat is használnak, amelyek célja hasonlít a cookie-khoz, mint például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.
Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. De tudnia kell, lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni a cookie-k nélkül.

A cookie -k kezelésével és beállításával visszavonásával, tiltásával kapcsolatban részletes útmutatót lásd itt: Cookie Tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop/weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 1. a) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
  b) Az érintettek köre: A weboldalt/honlapot látogató valamennyi érintett.
  c) Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, az érdeklődési kör és az esetleges
  megrendelés/megrendelések nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
  d) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
  e) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő – illetve ha van, akkor – munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  f) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt, vagy ha a weboldal bővítménye felkínálja a cookie -k visszautasítását, törlését, akkor ott.
  A részletes útmutatót lásd itt: Cookie Tájékoztató
  g) Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A weboldal/honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás
igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.
A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
A Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

A weboldal a Facebook pixel (Facebook-képpont) kódjait használja. Ez egy olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról a Facebookon. A Facebook pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

A weboldal egyes oldalain megjelenhetnek a Google Adsense hirdetések. Ezek cookie-kat helyezhetnek el és olvashatnak a felhasználók böngészőiben, és a webhelyén történő hirdetésmegjelenítés eredményeként információgyűjtési célból webes adatgyűjtő jeleket használhatnak.
Ez néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Közösségi hálózatok által tárolt cookie -k: Ezek lehetővé teszik, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, lájkolja az oldalt, megoszthassa a cikkeket, vagy véleményét, másokkal. Harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Linkedin vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

2.Hírlevél, és e-mail címek marketing célú felhasználása

 1. a) Ha a Felhasználó elfogadta az Adatkezelési Tájékoztatót (bepipálta a regisztráción található erre szolgáló rubrikát) és rákattintott a “Kérem..”, “Igen, kérem..”, “Letöltöm”, vagy “Megrendelem” szövegkezdetű felirattal rendelkező gombokra, akkor az aktuális feliratkozás céljával kapcsolatos e-maileket kaphat.

Ez azt jelenti, hogy az adott anyaggal kapcsolatos hozzáférési információkat, felhasználási tanácsokat és hasznos információt, egyes esetekben véleménykérő e-mailt kap.

Ezen felül műszaki információkat a rendszer használatáról és a szolgáltatásokról, illetve szükség esetén hibaelhárítással, rendszerhibával, üzemzavarral, vagy frissítésekkel kapcsolatos üzeneteket.

 1. b) Amennyiben a Felhasználó hozzájárult (bepipálta a regisztráción található erre szolgáló rubrikát) ahhoz, hogy további, az aktuális feliratkozás célján túli hasznos hírleveleket, információkat, és marketing célú üzeneteket kapjon, akkor a Szolgáltatótól ennek megfelelő hírleveleket kaphat.

Ez azt jelenti, hogy a Szolgáltató – a hasznos információk mellett – direkt marketing célú üzeneteket is küldhet, amelyben egy-egy termékét, vagy szolgáltatását reklámozza, árulja.

 1. c) Az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld a regisztráció során megadott email címre reklámot is tartalmazó levelet, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult (lásd b pont).
 2. d) A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a hírlevél alján elhelyezett link (“Leiratkozom”) segítségével. Lehetséges a küldő (iroda[@]asegito.hu e-mail, vagy 2310 Szigetszentmiklós, Horog u. 3/A postai) címen is ennek kérése, de felhívjuk a figyelmét, hogy ez időbe telhet (amíg a Szolgáltató észleli, elolvassa a levelet és intézkedik), ezért a linkre való kattintás a leggyorsabb.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meghatározandó a hírlevél-küldés adatkezeléssel kapcsolatban:

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
2. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés célja: Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a feliratkozás céljával kapcsolatos e-mailek küldése (hozzáférés, működéssel, használattal kapcsolatos információk és tanácsok, véleménykérők).
A marketing célú üzenetek elfogadásához való hozzájárulással hasznos információk mellett, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő, illetve, ha van, akkor a munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

3.Facebook -kal kapcsolatos személyes adatkezelés

A Felhasználó a weboldalon keresztül megoszthatja az oldalt, lájkolhatja, melyek során az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal/honlap
adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és „lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való kattintással) a weboldalt/honlapot.
3. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal/honlap egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő, illetve, ha van, akkor a munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)
7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

4.Online megrendelés és szolgáltatás adatkezelése

Az adatkezelő az alábbi megrendelési lehetőségeket nyújtja:

Termékek: e-könyvek, egyéb oktatóanyagok
Szolgáltatások: online elérhető oktatóanyagok és tanfolyamok

A fenti szolgáltatások és termékek az online kitölthető és beküldhető megrendelési űrlap segítségével rendelhetőek meg. A megrendelési űrlapon az alábbi személyes adatok megadását kéri az Adatkezelő:
Vezetéknév
Keresztnév
E-mail cím
Számlázási cím (számlázási név/cégnév, ország, város, irányítószám, utca, házszám)
Telefonszám (csak bizonyos esetekben)

A fent megadott adatokkal az adatkezelő – sikeres fizetést – követően felhasználói profilt hoz létre a https://www.asegito.hu  oldalon.

A fentieken túl, az Adatkezelő kezeli az Ön regisztrált felhasználónevét, jelszavát és a megrendelés adatait (a rendelési számot, a megrendelés időpontját és dátumát, a szolgáltatást, annak árát, a megrendelés végösszegét, felhasználói fiókba való bejelentkezés utolsó dátumát, és a Megrendelő IP címét).

Az adatkezelés célja:

A Megrendelők fiókjának létrehozása és kezelése, a megrendelések feldolgozása, a megrendelőkkel történő kapcsolattartás, a megrendelés rögzítése, az ahhoz kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése, valamint kedvezmények nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulásán túl, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok a vásárlás teljesítését követően törlésre kerülnek, kivéve, ha az érintett hozzájárulását adta hírlevelek küldéséhez, ez esetben a név és e-mail cím marad.

A megrendelt termékkel és használatával kapcsolatos információk közléséhez, véleménykéréshez is szükség van az e-mail címre és névre, ez az érintett hozzájárulásával történik, amennyiben megrendeléskor elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót.

Törvényi előírás miatt azonban a vásárláshoz kapcsolódó bizonylaton szereplő adatok megőrzésre kerülnek a vásárlástól számított 8 évig.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a látogatót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Adatbiztonság

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy minden esetben biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, robotok elleni védelem), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv.,valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő a weboldalon SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy minden információ, amelyet az érintett megoszt az adatkezelővel automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a hálózaton történő továbbítás közben védelem alatt áll. Az SSL lehetővé teszi a böngésző részére a weboldallal való biztonságos kapcsolódást.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
– a jogosulatlan hozzáférés,
– a nyilvánosságra hozatal,
– a továbbítás,
– a megváltoztatás,
– a törlés vagy megsemmisítés, illetve a véletlen megsemmisülés és sérülés,
vagy az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, valamint az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

– a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, és üzemeltetéséről,
– amennyiben nem egyedül kezeli, vagy dolgozza fel az adatokat: a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról és felügyeletéről
– valamint a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A fentiek alapján a Szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

– a jogosult számára rendelkezésre álljon,
– hitelessége és hitelesítése biztosított,
– a változatlansága igazolható legyen

Az adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

­– számítógépvírusok, hack -ek és egyéb támadások ellen
– a számítástechnikai csalás, és a kémkedés
– a spam-ek ellen

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor
és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

error: Védett tartalom !!